Privacy Statement

 

 

 

Gastouderopvang Onze Speelplek

!

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst

 

afneemt van Gastouderopvang Onze Speelplek of indien u hier expliciet toestemming voor hebt

 

gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer: Ellen Magendans

 

Onderneming: Gastouderopvang Onze Speelplek

 

Bezoekadres: Halseweg 4

 

7004 JA Doetinchem

 

Nederland

 

E-mail: ellendemorel@kpnmail.nl

 

Telefoonnummer: +31 (0) 6 5241 7271

 

KvK-nummer: 57135320

 

Gastouderopvang Onze Speelplek is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren

 

van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden.

 

Gastouderopvang Onze Speelplek is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Gastouderopvang

 

Onze Speelplek is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Gastouderopvang

 

Onze Speelplek, waaronder HTTP://www.onzespeelplek.com.

 

Gastouderopvang Onze Speelplek verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de

 

administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst de klantenservice, de website, de

 

app, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Gastouderopvang Onze Speelplek opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk

 

ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst

 

door Gastouderopvang Onze Speelplek. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk

 

voor Gastouderopvang Onze Speelplek om de overeenkomst uit te voeren.

 

Gastouderopvang Onze Speelplek gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw

 

persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele

 

datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de

 

betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek

 

neemt Gastouderopvang Onze Speelplek altijd de passende maatregelen om de

 

betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt,

 

verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk

 

verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de

 

Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Gastouderopvang Onze Speelplek worden de volgende persoonsgegevens van u

 

opgeslagen:

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam,

 

geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 

- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats,

 

telefoonnummer en/of e-mailadres;

 

- voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats,

 

telefoonnummer en/of e-mailadres.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te

 

allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of

 

andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Gastouderopvang

 

Onze Speelplek altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt

 

geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder

 

begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een

 

ondubbelzinnige verklaring gericht aan ellendemorel@kpnmail.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de

 

overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet

 

toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens

 

langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

 

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de

 

betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de

 

Belastingdienst;

 

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van

 

de klacht;

 

- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de

 

vrijblijvende offerte.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Gastouderopvang Onze Speelplek

 

gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens.

 

In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van

 

hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden

 

dan de werkzaamheden voor Gastouderopvang Onze Speelplek, tenzij hiervoor expliciet om

 

toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van

 

persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe

 

klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten

 

worden verstrekte aan de externe klachtenservice.

 

Daarnaast zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van

 

de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst

 

noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming

 

aan u gevraagd.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden

 

verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar ellendemorel@kpnmail.nl.

 

Het staat Gastouderopvang Onze Speelplek vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking

 

tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Gastouderopvang Onze Speelplek

 

ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk

 

voor een zeer beperkte groep werknemers van Gastouderopvang Onze Speelplek. De zwarte

 

lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Gastouderopvang Onze

 

Speelplek. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks

 

herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Gastouderopvang Onze

 

Speelplek.